APPLICATION FOR THE POST OF SUB-INSPECTOR (MEN) (KSISF) -2016

¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï(¥ÀÄgÀĵÀ) (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 50/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17 , ¢£ÁAPÀ: 22.09.2016.
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Final Select List 2 has been uploaded.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2016

POST NAME: SUB-INSPECTOR (MEN) (KSISF) -2016

Date News & Events
Feb
22
2018
Final Select List 2
Nov
08
2017
Final Select List
Oct
25
2017
Provisional Select List-3
Aug
31
2017
Provisional Select List-2
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF SUB-INSPECTOR (MEN) (KSISF) -2016 , (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Provisional select list-1
Revised Viva Voce Call letter has been uploaded for POST OF SUB-INSPECTOR (MEN) (KSISF) -2016, (Download from My Applications) and attend the Revised Viva Voce as per the schedule mentioned in Call Letter.
Revised Viva voce selection list
Due to administrative reasons the Viva-Voce scheduled to be held from 01/03/17 & 02/03/2017 fo the post of SI- KSISF is postponed. The next date will be intimated in due course.
Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF SUB-INSPECTOR (MEN) (KSISF) -2016, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Viva Voce is fixed on 01/03/2017 & 02/03/2017, shortly call letter will be uploaded.
Final Answer Key
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 22-Jan-2017
Written Examination Call letter has been uploaded for SI (KSISF) (MEN) – 2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 22-Jan-2017
Written Examination of SI (KSISF) (MEN) – 2016 is fixed on 22/01/2016 and shortly call letter will be uploaded.
ET-PST Schedule ground name has been changed from (Belagavi, DAR Ground , Belagavi ) to (KSRP,Parade Ground, 2nd Bn, Jambotti road,VTU Campus Post,Mache-590018 )and Re-Generate the call letter for 07.12.2016 and 08.12.2016 Candidates only.
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
ET / PST Call letter has been uploaded for SUB-INSPECTOR (MEN) (KSISF) -2016, Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
03/10/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
26/10/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
28/10/2016
 
 

Corrigendum / wzÉÆÝïÉ

Corrigendum

 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI (KSISF) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

26 / 10 / 2016

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-10-1995
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-10-1990 After 25/10/1990 and before 27/10/1995 and after
BORN BETWEEN 26.10.1990 AND 26.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-10-1995 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-10-1988 After 25/10/1988 and before 27/10/1995 and after
BORN BETWEEN 26.10.1988 AND 26.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26/10/1981 25/10/1981 and Before  
BORN BETWEEN 26.10.1981 AND 26.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26/10/1976 25/10/1976 and before  
BORN BETWEEN 26.10.1976 AND 26.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 26/10/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

SI (KSISF)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

SI (KSISF)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

SI (KSISF)

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

ENDURANCE TEST
Items Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Inservice Candidate (Men) 1 km Run 4 Minutes
Exservicemen Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men( Direct Candidate) Inservice Candidate & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
Inservice candidate : 168 cm
No height consider to Exservicemen
Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
  ITEM Eligible Time / Distance
Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
Long Jump 3.80 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
In-service candidate HighJump 1.00 Mtrs
Long Jump 3.20 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 4.50 Mtrs
Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
Long Jump 2.50 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs
 

The Details Of Vacancies In SI (KSISF)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts Total
01 SI (KSISF) Direct In-service
MEN EXS
13  03 02 18